Preferencyjny ZUS dla prowadzących działalność w 2015 roku

W odróżnieniu od przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych osoby, które spełniają warunki przewidziane przez ustawodawcę, uprawniające do skorzystania z ulgi płaca o wiele mniej. Wysokość tych składek uzależniona jest od pensji minimalnej. Wraz z początkiem roku wynagrodzenie minimalne wzrosło i wynosi obecnie 1750 zł brutto. Dlatego też, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej, lub innych przepisów szczególnych, które:

– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
– w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności opłacać składki od kwoty zadeklarowanej, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 525 zł. 

Poszczególne składki na ubezpieczenia społeczne zatem wyniosą:

102,48 zł tj. 19,52% na ubezpieczenie emerytalne;
42,00 zł tj. 8% na ubezpieczenia rentowe;
12,86 zł tj. 2,45% na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;
9,45 zł (od 1 kwietnia 2015 r.) tj. 1,80% na ubezpieczenie wypadkowe zakładając, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób (w innym razie zasady wyliczenia stopy procentowej składki wypadkowej są inne).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku obliczana w oparciu o ogłoszone przez GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, za IV kwartał 2014 r. tj. 4139,42 zł, naliczana od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3104,57 zł wynosi 240,60 zł (tj. 9% wskazanej podstawy wymiaru). Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie opłacają składek na Fundusz Pracy (zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Warto podkreślić, że osoby korzystające z preferencyjnych składek ubezpieczone są od dość niskiej podstawy – tłumaczy ekspert portalu informacjabiznesowa.pl. W przypadku ubiegania się o ewentualne świadczenia (zasiłki chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie czy świadczenia emerytalno-rentowe) będą stanowiły podstawę do naliczenia tych świadczeń.

Zostaw komentarz