Kredyt technologiczny w BNP Paribas

Kredyt technologiczny jest to kredyt inwestycyjny udzielany na realizację inwestycji technologicznych wspieranych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

BNP Paribas Bank Polska S.A. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy, na podstawie której udziela kredytów technologicznych spłacanych częściowo w formie premii technologicznej.

Kredyt technologiczny udzielany firmom przez BNP Paribas Bank Polska S.A. jest przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:
– zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;
– wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Nową technologią jest technologia w postaci prawa własności przemysłowej (np. patentu) lub usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która jest stosowana na świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny BNP Paribas?

– zakup na warunkach rynkowych gruntu lub prawa użytkowania wieczystego do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych;
– zakup na warunkach rynkowych budynku, budowli lub ich części;
– zakup lub wytworzenie środków trwałych;
– zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
– pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji, pod warunkiem, że umowa najmu; dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji;
– wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

Zostaw komentarz